เกี่ยวกับเราพาวเมด คลินิกกัญชาทางการแพทย์

พาวเมด
เมดิคัล คลินิก

พาวเมด คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบองค์รวม

พาวเมด เป็นการรวมตัวของทีมที่ต้องการสร้างสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดให้มนุษย์ โดยผสานการใช้เทคโนโลยีการตรวจโรคแผนปัจจุบันที่ทันสมัย เสริมด้วยการใช้พฤกษบําบัด และกัญชาทางการแพทย์เพื่อ “ลดการพึ่งพายาเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ”

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคแผนปัจจุบันด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ, เมตาบอลิซึม, โภชนบําบัด, เวชศาสตร์ป้องกัน, เวชศาสตร์ชะลอวัย ผู้มีประสบการณ์ทางการแพทย์กว่า 40 ปีและได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์” จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข สามารถเป็นผู้สั่งใช้ หรือจําหน่ายกัญชาทางการแพทย์เพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ป้องกัน ปรึกษา รักษา ฟื้นฟู สุขภาพองค์รวม

POW MED Nature For Better Life

พาวเมด คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบองค์รวม

พาวเมด เป็นการรวมตัวของทีมที่ต้องการสร้างสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดให้มนุษย์โดยผสานการใช้เทคโนโลยีการตรวจโรคแผนปัจจุบันที่ทันสมัย เสริมด้วยการใช้พฤกษบําบัด และกัญชาทางการแพทย์เพื่อ “ลดการพึ่งพายาเคมีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

เรามีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคแผนปัจจุบันด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ, เมตาบอลิซึม, โภชนบําบัด, เวชศาสตร์ป้องกัน, เวชศาสตร์ชะลอวัย ผู้มีประสบการณ์ทางการแพทย์กว่า40 ปีและได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์” จากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข สามารถเป็นผู้สั่งใช้หรือจําหน่ายกัญชาทางการแพทย์เพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ป้องกัน ปรึกษา รักษา ฟื้นฟู ฟื้ สุขภาพองค์รวม

POW MED Nature For Better Life

Our Clinic