พาวเมด

เมดิคัล คลินิก

คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบองค์รวม

Nature For Better Life

Our
Services

กัญชาทางการแพทย์

พาวเมดมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคแผนปัจจุบัน และผ่านการอบรมหลักสูตร “การใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์” จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สามารถเป็นผู้สั่งใช้ หรือจําหน่ายกัญชาทางการแพทย์เพื่อการรักษาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ประสบการณ์สูง มีความเข้าใจผู้ป่วย และมีความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

เวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันและเวชศาสตร์ชะลอวัย พาวเมด ให้คําปรึกษาในการใช้การแพทย์ที่ทันสมัย ส่งเสริมให้สุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรง ทําให้การชะลอวัยเกิดขึ้นทุกส่วนของร่างกาย

ตรวจสุขภาพ Metabolic Control

การเจาะเลือดเพื่อตรวจ Renal Function, Liver Function, Lipid, Glucose 15 รายการ รู้ผลภายใน 15 นาที

Our Team

นพ.ธนาเศรษฐ์ พื้นชมภูจิรโชติ

แพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชกรรม
และเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์สําหรับบุคลากรทางการแพทย์, กรมการแพทย

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุรัตน์ โคมินทร์

แพทย์เฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
และเมตาบอลิซึม, โภชนบําบัด

นพ.สุชาติ เลาบริพัตร

แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกัน
และแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัย

เสียงจากผู้ใช้บริการ

## C ##
รีวิว Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
## C ##
รีวิว Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor
## C ##
รีวิว Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor